Onderwijs

Onderwijs

2. School en Onderwijs

Het tweede grondrecht van ons virtueel werk gaat over het belangrijke grondrecht " School en Onderwijs".

Grondrecht 2:
Elk kind heeft recht op goed onderwijs ongeacht zijn mogelijkheden en kwaliteiten. Het onderwijs in Houthalen-Helchteren is gericht op het aanbieden van gelijke kansen voor elke leerling. Omwille van de opvoeding van de kinderen is een samenwerking met de ouders een absolute noodzaak. Ouderparticipatie is daarom een must voor de ontwikkeling en de groei van kinderen.

Inleiding:
De gemeente Houthalen-Helchteren met haar scholengemeenschappen en schoolbesturen uit het Vrij- en officieel onderwijs, wil haar zorg voor school en onderwijs laten blijken naar alle scholen van de gemeente toe. Zij doet dat omdat zij het recht op goed onderwijs voor alle kinderen, alle ouders en alle leerkrachten van de gemeente ter harte neemt.

Het nabij zijn van de scholen, het verbinding maken tussen de scholen en het toekomstgericht werken en handelen op het vlak van leefbaarheid en op het vlak van de onderwijsomstandigheden zijn belangrijke doelstellingen.
Het is daarom nodig dat er gewerkt wordt aan al de factoren die een invloed hebben op de leefbaarheid en de kwaliteit van onderwijs in al de scholen van de gemeente: de leerlingensamenstelling van de school, de relatie met buitenschoolse opvang, de overgang van lager naar secundair onderwijs, de toestand van de infrastructuur, de opvangcapaciteit, de pedagogische en didactische omstandigheden, de bereikbaarheid van de scholen, de geplande woonuitbreiding enz…
Een goede communicatie van de gemeente met al de partners op het niveau van de school, de scholengemeenschap en het netoverschrijdend niveau, zijn belangrijk om voor elke leerling
optimale onderwijsomstandigheden te kunnen creëren.. Breed denken moet leiden tot kwaliteitsverbetering op alle niveaus.

De gemeente Houthalen-Hechteren heeft een rijke school- en onderwijstraditie.
Uit onderstaande beelden zal blijken dat de huidige scholen een exponent zijn van deze rijke onderwijsgeschiedenis.
Als we uitgaan van de zegswijze “Beelden spreken” dan is dit voor de scholen van Houthalen-Helchteren zeker het geval.
Doorheen de geschiedenis van de voorbije jaren, vertellen de foto’s en beelden op welke wijze de scholen geëvolueerd zijn tijdens de voorbije 100 jaar.
De evolutie van school en onderwijs, zeg maar de geschiedenis, is zichtbaar en merkbaar aan de veranderde infrastructuur, de samenstelling van het schoolpubliek, de onderwijsomstandigheden en de inhouden.

Wij wensen u veel kijkplezier bij het aanschouwen van onderstaande foto’s in verband met school en onderwijs.

3.1. Scholen en studeren in Houthalen-Centrum

Scholen en studeren in Houthalen-Helchteren (foto: Griffel, Lillo, Biekorf Helchteren, Lakerberg, Savio, Mozaiek, Park van Genk)

Vragen in verband met opvoeding en leer-ondersteuning
o Kind en Gezin
o Huis van het Kind
o JWW – RIMO

CLB ( Centrum voor Leerlingenbegeleiding )

Kind en Taal – opvoedingswinkel – Daidalos - …

In 1947 stuurden de Fraters van Tilburg vanuit Zonhoven een afvaardiging naar Meulenberg. De twee pioniers waren Frater Eugène en Frater Martin. Ze begonnen met ongeveer 60 jongens de tweede en de derde graad.Aangezien de scholen toen jaarlijks een gevoelige stijging van het aantal leerlingen kende, werd het onderwijzerskops ook snel uitgebreid. Voor 1949 hoorde de Fraterschool samen met de zusterschool, daarna kwamen die scholen op eigen benen te staan.

De jongensschool werd genoemd naar (Domenico (Dominiek) Savio )In 1951 had de mijn de nijpende nood aan schoollokalen ingezien en werden nieuwe schoollokalen gebouwd Het werd voor die periode een van de van de mooiste scholen van Limburg . De school werd druk bezocht door allerlei personen omwille van haar fijne inrichting. Het oorspronkelijke gedeelte bevatte naast de klaslokalen een grote loods, een ruime turnzaal met twee kleedkamers en twee zaaltjes met stortbaden, in het voorgebouw bevond zich het bureel, magazijn, spreekkamer met bibliotheek, en lokalen voor medisch schooltoezicht . In 1957 werd de school dan verder uitgebouwd met extra klassen en een tweede loods. Dit gedeelte kent een enigszins andere architectuur.

Ook werd er aan de school een museum voorzien, doch deze plaats werd al vlug als klaslokaal in gebruik genomen. In 1956 waren er 339 leerlingen. De voormalige meisjesschool is uiterlijk bijna hetzelfde als de jongensschool. Ze is echter verschillend voor wat betreft het laatste bijgebouwde gedeelte van1956-1957. De school werd bestuurd door de eerwaarde zusters van Filippus Neri (St.Niklaas-Waas). In 1956 bedroeg het aantal leerlingen van de meisjesschool 323 leerlingen.De kleuterschool situeert zich in een afzonderlijk gebouw en bevat ondermeer een paviljoen van acht klasjes in boogvorm met aan de voorzijde een administratiegebouw. Ieder klasje is voorzien van een eigen sanitair gedeelte en aan de achterzijde een speelplaats. In het jaar 1956 ware er gemiddeld 40 tot 50 kleuters per klas met een totaal van 326 kinderen. 

Tegenover de jongensschool bevindt zich het Fratershuis dat in 1950-51 gebouwd werd.…In 1994 kent de school een reorganisatie. De kleuterschool wordt een zelfstandige school en krijgt de naam “De Kleine Wereld”. De meisjes- en de jongensschool fusioneren en vormen een gemengde school onder de naam “Savioschool”- In 1997 vierde de school haar 50-jarig bestaan.- 6 januari 2000 : de eerste stappen op het internet- Op 28 juli2000 overlijdt Frater Eugène- In 2000 starten renovatie werken. Alles krijgt een stevige opknapbeurt.- Op 6 februari 2009 overlijdt oud-directeur Frater Gerard op 75-jarige leeftijd

Inhoudstafel – Onderwijsmasterplan – Houthalen-Helchteren 2012-2020
Inleiding
A. Gemeentelijk lager- en kleuteronderwijs: beeld van de scholen
1. Lakerberg – gemeentelijke gemengde lagere school Laak
2. De Griffel - gemeentelijk gemengde lagere school Houthalen - Oost
3. De Kleine Kunstenaar – gemeentelijke kleuterschool Houthalen - Oost
4. Gemeentelijke basisschool ’t Centrum
4.a De gemeentelijke kleuterschool
4.b De gemeentelijke lagere school

B. Vrij Katholiek lager- en kleuteronderwijs: beeld van de scholen
5. Vrije basisschool De Schakel. (Centrum)
5.a De vrije kleuterschool
5.b De vrije lagere school
6. Vrije kleuterschool Laak
7. Gemengde vrije basisschool Meulenberg
7.a De vrije kleuterschool
7.b De vrije lagere school
8. Vrije Basisschool Lillo’s Klavertje
8.a De vrije kleuterschool
8.b De vrije lagere school
9. De Biekorf - vrije basisschool Sonnis (Helchteren)
10. De Biekorf - vrije lagere school (Helchteren)
11. Vrije kleuterschool Klim-Op (Helchteren)
Overzichten van te rapporteren punten:
o per school
o voor de scholengemeenschap Erika
o aanbevelingen voor Erika

C. Gemeenschapsonderwijs lager- en kleuteronderwijs: beeld van de scholen
12. Euroschool De Mozaïek (Meulenberg)
13. Park van Genk (Houthalen – Oost)
13.a De kleuterschool 13.b De lagere school

D. Katholiek Buitengewoon lager- en kleuteronderwijs: beeld van de school
14. De Buidtelberg – onderwijs type 3
14.a De kleuterschool
14.b De lagere school

E. Katholiek Middelbaar Onderwijs: beeld van de scholen
15. Inspirocollege
16. Don Bosco
17. Lucerna

Kleuterschool klim - op
Don bosco

#2016# HOUTHALEN # PROJECTEN

Qrios is gegroeid uit de vroegere mijnbouwschool van Houthalen (TIKB of “Technisch Instituut van het Kempisch bekken”) en verzorgt avondonderwijs. De nieuwe opleidingsruimtes zullen technische opleidingen huisvesten: carrosserie, lassen, koeltechnieken, … De gebouwen worden opgericht in een publiek-private samenwerking, waarbij a’tract architecture de “Design” en Houben NV de “Build” voor zijn rekening neemt.

T.I.K.B. Houthalen

HET Q-RIOS-GEBOUW DIENT ZICH LETTERLIJK TUSSEN DE HOOFDZETEL VAN DE MIJN EN HET BESTAANDE TIKB-GEBOUW - BEIDE HISTORISCH WAARDEVOLLE GEBOUWEN - IN TE VOEGEN. HET GEBOUW VORMT SAMEN MET HET NAASTLIGGENDE “LAB2FAB” ÉÉN VOLUME, IN EEN ZELFDE LOOK AND FEEL EN MET EEN ZELFDE VOLUMEWERKING HET NIEUWE VOLUME IS BINDEND, ZOWEL LETTERLIJK, IN DE RUIMTELIJKE ZIN, ALS SYMBOLISCH IN DE MATERIALISATIE; DE ZWART-VERKOOLDE HOUTEN GEVELPLANKEN DIE DE ALLESOMVATTENDE HUID VORMEN VAN EEN HOEKIG, VRIJ AMORF, EENVOUDIG VOLUME, VERWIJZEN NAAR DE VOORMALIGE STEENKOOLWINNING EN DE UITEINDELIJKE ONTSTAANSREDEN VAN DE BEIDE HISTORISCHE GEBOUWEN.HOUTHALEN # PROJECTEN

Mijnschool T.I.K.B.

Qrios is gegroeid uit de vroegere mijnbouwschool van Houthalen (TIKB of “Technisch Instituut van het Kempisch bekken”) en verzorgt avondonderwijs. De nieuwe opleidingsruimtes zullen technische opleidingen huisvesten: carrosserie, lassen, koeltechnieken, … De gebouwen worden opgericht in een publiek-private samenwerking, waarbij a’tract architecture de “Design” en Houben NV de “Build” voor zijn rekening neemt

Het Q-rios-gebouw dient zich letterlijk tussen de hoofdzetel van de mijn en het bestaande TIKB-gebouw - beide historisch waardevolle gebouwen - in te voegen. Het gebouw vormt samen met het naastliggende “LAB2FAB” één volume, in een zelfde look and feel en met een zelfde volumewerking Het nieuwe volume is bindend, zowel letterlijk, in de ruimtelijke zin, als symbolisch in de materialisatie; de zwart-verkoolde houten gevelplanken die de allesomvattende huid vormen van een hoekig, vrij amorf, eenvoudig volume, verwijzen naar de voormalige steenkoolwinning en de uiteindelijke ontstaansreden van de beide historische gebouwen.

A-TRACT ARCHITECTURE

F. Aanbevelingen met betrekking tot optimalisatie
G. Enkele statische verwerkingen